LogiVille

Interview Tom Schalenbourg – Sustainable Development Director – Toyota Material Handling Europe

29/03/2022 — minuten leestijd
Partners
Tom gecropt at EU OSHA 002

1. Wat zijn de meest dringende kwesties in de (intra)logistiek als het gaat om duurzaamheid?

Voor alle B2B bedrijven geldt eigenlijk dat duurzaamheid moet gelden als een topprioriteit. Of men nu een investeerder, toeleverancier, klant of afnemer is, de uitdaging ligt in het vermogen van de onderneming om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsstrategie.

Uw klanten gaan immers twee principiële vragen stellen:

1) Hoe gaan jullie ons helpen bij het realiseren van onze doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid?

Als je een product verkoopt dat een belangrijke bijdrage levert aan het energieverbruik van de klant, en dus ook van diens CO2 emissies, dan kom je terecht op de prioriteitenlijst van de Net Zero projectmanager van de klant. Diens eerste prioriteit is vaak om CO2 uitstoot binnen de eigen operaties significant te reduceren tegen 2030. Een groeiend aantal bedrijven linkt lange-termijn bonussen van senior management aan het behalen van deze doelstellingen. Sommige bedrijven passen hetzelfde principe ook toe op veiligheid and en productiviteit.

2) Zijn jullie een duurzame leverancier? Met andere woorden, ze willen graag weten welke initiatieven u ontplooit op dit vlak.

De tweede is van belang vanwege de wederzijdse afhankelijkheid. mmers, uw klanten worden gescreend door onafhankelijke instanties in hun progressie bij het terugdringen van de CO2 afdruk over de hele levenscyclus, van de ontginning van grondstoffen over productie tot en met het einde van de levensduur van het product. Presteren zij niet, dan heeft dit nadelige gevolgen voor uw prestatie.

Laten we ook niet vergeten dat duurzaamheid een behoorlijk breed begrip is en verder gaat dan het milieuaspect. Destijds introduceerde John Elkington al de drie P’s; namelijk People, Planet, Profit. Dat laatste is later op de laatste G20 top gewijzigd in Prosperity. Toyota hanteert deze drie begrippen als pijlers in haar duurzaamheidsbeleid. Het gaat om de balans tussen deze drie zaken, zodat we de aarde niet uitputten. Werknemers die werken voor een bedrijf dat zorg draagt voor mensen zijn meer gemotiveerd om zorg te dragen voor de planeet. Klanten die zelf het goede voorbeeld geven in transparantie rond duurzaamheid vinden het makkelijker om leveranciers aan te zetten om hun voorbeeld te volgen. Lead by example’ is hierbij de leidraad.

Tenslotte heeft de situatie in Oekraïne nog eens aangetoond hoe belangrijk het is om stappen te nemen op de weg naar onafhankelijkheid ten aanzien van energie- en andere resources.

2. Welke rol zouden de overheden moeten spelen bij de conversie naar een duurzamere toekomst?

Welnu, we leven in een Europa, dat reeds het meest ambitieuze continent is als het gaat om duurzaamheid. Niet voor niets willen wij het eerste klimaatneutrale continent worden. Denk hierbij aan de EU Green Deal van de Europese Commissie, die onder meer mikt op een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050. Bovendien worden er een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid voorgesteld om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Daartoe zullen er meer dan 50 nieuwe richtlijnen en verordeningen ontstaan die ook hun impact gaan hebben in de logistiek.

Naast het morele aspect, is er ook een geopolitieke drijfveer. We willen zoals gezegd onze afhankelijkheid van andere regio’s reduceren en zelfvoorzienend worden. De tweede pijler van de EU Green Deal is dan ook het uitbouwen van een volledig circulaire economie in Europa.

Uiteraard worden ook op het nationale niveau stappen genomen en dat gaat nu sneller dan we denken. Naar aanleiding van de crisis in Oekraïne kondigde de Duitse regering al aan om de energievoorziening in 2035 al volledig duurzaam te laten zijn in plaats van 2050 zoals oorspronkelijk gepland.

Naast de rol van de overheden zullen bedrijven elkaar stimuleren om duurzaamheid echt aan te pakken, vooral door de eerder benoemde wederzijdse afhankelijkheid. Vanaf 2024 zullen KPI’s in kwaliteitsprogramma’s niet meer alleen als lange termijn doelen worden neergezet, maar gaan deze als jaarlijkse KPI’s de bedrijfsactiviteit aansturen. Door de gevraagde transparantie wordt het voor andere bedrijven ook duidelijk of je wel of niet succesvol bent. En dat bepaalt weer of bedrijven met elkaar een economische relatie aangaan. Vanaf 2022 zijn daarbovenop financiële dienstverleners wettelijk verplicht om hun beste rentevoeten te reserveren voor de meest duurzame ondernemingen en producten onder de EU Taxonomie Richtlijn.

3. Hoe gaat Toyota Material Handling zelf om met duurzaamheid? Heeft uw organisatie zich kwantificeerbare doelstellingen gesteld?

Als dochter van Toyota Industries Corporation heeft ons bedrijf duurzaamheid praktisch in het DNA zitten. Al in 1993 maakte het bedrijf zijn eerste vijfjaren plan op het gebied van duurzaamheid, waarin toen nog de nadruk lag op het milieu. De focus heeft sowieso altijd gelegen op een kwalitatieve bedrijfsvoering, met componenten als respectvol zakendoen, samenwerking en de Kaizen (‘voortdurend verbeteren’) filosofie.

In Europa zijn wij structureel aan de slag gegaan met duurzaamheid in 2012. Wij gingen in zee met Ecovadis, een onafhankelijke dienstverlener die de inspanningen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid meet en beoordeelt. Zij faciliteren bedrijven om de prestaties van hun leveranciers te vergelijken, onderverdeeld in vier thema’s: ‘Milieu’, ‘Arbeid en mensenrechten’, ‘Ethiek’ en ‘Duurzaam inkopen’. Inmiddels is hun methode de meest gewaardeerde standaard wereldwijd, mede door de praktische scorekaarten. Ecovadis verrichtte destijds de nulmeting, zodat we onze progressie konden monitoren. Onze score ging in tien jaar tijd van Brons naar Platinum, de hoogst mogelijke score. Het deed Toyota Material handling belanden in de top 1% van bedrijven wereldwijd in de sector ‘machines voor algemeen gebruik’.

Naast de positieve scores binnen het Ecovadis platform hebben we ook andere mijlpalen bereikt. De eerste tien jaar met een strategische aanpak van duurzaamheid resulteerde in het volledig behalen van 50% van onze vooraf gestelde doelstellingen. Denk hierbij aan:

  • Het behalen van de ISO 45001 certificering voor gezondheid en veiligheid in al onze fabrieken resulterend in een reductie van ernstige ongevallen
  • Onze fabriek in Zweden behaalde als eerste in de hele branche de Net Zero norm qua uitstoot
  • De introductie van lithium-ion technologie in onze trucks, waardoor onze klanten tot 25% minder elektriciteit verbruiken

Op bepaalde vlakken gaan we de doelstelling binnenkort verwezenlijken. Een voorbeeld is de gestelde 35% reductie van onze absolute CO2 uitstoot. Daar zitten we al op 29%, ondanks de bedrijfsactiviteit die met 50% steeg over dezelfde periode.

Voor de komende tien jaar staan weer ambitieuze doelen op de agenda. We willen synchroon lopen met de EU en mikken dus ook op de 55% CO2 reductie tegen 2031. Ambitieus is ook de Net Zero doelstelling voor 2050. Hierbij gaan we aan de slag met het ‘Science Based Targets’ initiatief, dat bedrijven op een wetenschappelijk onderbouwde wijze helpt met het behalen van de doelstellingen zoals in de klimaattop van Parijs vastgelegd.

Tenslotte zijn we bijzonder trots op onze duurzaamheidsrapporten, die we elk jaar produceren. Deze hebben als doelstelling de belangrijkste vragen van al onze stakeholders te beantwoorden. Totale transparantie hoort immers ook bij deze activiteiten en ze zijn voor iedereen te downloaden op de website.

4. Welke struikelblokken of uitdagingen zullen er aangepakt moeten worden alvorens de doelstellingen worden behaald? Zijn er bepaalde momenten in de supply chain waarin dit extra moeilijk is (orderpicken, transport, last-mile, toeleveranciers…)? Kunnen specifieke innovaties een rol spelen bij in dit proces?

Ongeveer tien procent van onze emissies komt van leveranciers van onderdelen, en vijf procent van logistieke dienstverleners. Net zoals voor onze klanten, is onze grootste uitdaging hier het verkrijgen en consolideren van gegevens van onze leveranciers op een manier die beantwoordt aan nieuwe wettelijke verplichtingen voor onszelf en onze klanten. Zowel voor CO2 emissies, gevaarlijke stoffen, of mineralen uit conflictgebieden geldt binnenkort een verplichting voor transparantie voor onze trucks als voor individuele reserveonderdelen

5. Op welke wijze worden uw medewerkers betrokken in deze processen?

Zoals al eerder aangegeven: het begint allemaal met eigen medewerkers en ‘People’ vormt een van de drie pilaren in ons duurzaamheidsbeleid. Welzijn, voortdurende ontwikkeling en ervaring van onze medewerkers zijn topprioriteiten. We zijn trots dat Ecovadis ons ook hier rangschikte bij de beste 1% van 90.000 leveranciers wereldwijd (bij het thema "Arbeidspraktijken"). We investeren in de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en moedigen iedereen aan om te blijven werken aan de persoonlijke ontwikkeling via extra opleidingen en trainingen.

Minstens een keer per jaar organiseren we een Europese activiteit om al onze werknemers persoonlijk te betrekken bij onze duurzaamheidsaanpak. In de aanloop naar 18 September 2021 nam onze CEO samen met 800 werknemers in tien landen deel aan “World Cleanup Day”. Tijdens de werktijd verzamelden zij zwerfvuil in de omringende straten van onze lokale vestigingen of in nabijgelegen natuurgebieden.

6. Op welke wijze zien wij het thema duurzaamheid terug in uw producten en diensten? Hoe zullen uw klanten uw inspanningen bemerken?

Tachtig procent van onze emissies zijn het resultaat van klanten die onze producten gebruiken, en meer dan negentig procent van verkochte trucks zijn elektrisch. Onze klanten aanzetten tot overschakelen op elektriciteit van hernieuwbare bronnen, is onze grootste hefboom voor het reduceren van emissies. In 2021 zijn we zelf omgeschakeld naar 100% hernieuwbare elektriciteit in alle 21 landen in Europa waar wij actief zijn. Hiermee willen we aantonen aan onze klanten dat de omschakeling technisch en financieel haalbaar is.

We werken eveneens aan de continue verbetering van de energie-efficiëntie van onze elektrische hef- en magazijntrucks. Lithium-ion batterijen maken het mogelijk om de energie-efficiëntie te verbeteren tot 30%, afhankelijk van de toepassing. Ook de modellen met een brandstof motor worden verder ontwikkeld, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om biodiesel van de derde generatie, de meest schone tot nu toe, te kunnen tanken.

Natuurlijk kijken we verder dan de trucks zelf. Wij helpen onze klanten om zowel veiliger én schoner te werken. Dat zien wij als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook helpen wij bij het voorkomen van werk gerelateerde letsels en het creëren van een veiligheidscultuur met behulp van opleidingen voor truckchauffeurs en magazijniers. Duurzaamheid gaat echt veel verder dan onze CO2 uitstoot.