LogiVille

Waarde van innovatiemanagement in logistieke diensten nog niet erkend

25/01/2023 — minuten leestijd
Co-creation
Innovation Michal Jarmoluk


Door de recente crisissen is het belang van de logistieke sector voor iedereen duidelijker geworden. Om de veerkracht van supply chains in de toekomst te waarborgen zijn innovaties nodig. De Duitse logistieke brancheorganisatie BVL publiceerde zopas een studie die licht werpt op hoe logistieke dienstverleners staan tegenover de ontwikkeling van innovaties. Ze beschrijft ook wat de verwachtingen zijn van hun klanten uit industrie en handel. Uit de studie blijkt dat logistieke dienstverleners (LSP's) meer zelfvertrouwen zouden mogen hebben ten aanzien van innovatie; en dat verladers innovatieve diensten verwachten, maar tegen dezelfde prijs.

De BVL-studie werd gerealiseerd in de aanloop naar de vakbeurs 'transport logistic' die van 9 tot 12 mei 2023 in München plaatsvindt. Het rapport biedt een uitgebreid beeld van de huidige staat van innovatieontwikkeling bij de (Duitse) LSP's. Het is niet alleen gebaseerd op de inzichten van de dienstverleners, maar bevat ook die van bedrijven uit de industrie en handel die regelmatig logistieke diensten afnemen. In het kader van het onderzoek werden 213 managers van LSP's ondervraagd, alsook 117 logistiek- en supply chainmanagers van verladers.

De studie komt tot de volgende vijf belangrijke conclusies.

1: Verladers verwachten innovatieve diensten tegen dezelfde prijs

Logistieke dienstverleners besteden nog steeds vrij weinig financiële en personele middelen aan de ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsconcepten. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat deze ontwikkeling niet gepaard gaat met een methodisch en gestructureerd proces. Anderzijds vindt ongeveer een derde van de verladers het positief om een innovatieve dienstverlener te hebben, maar is niet bereid daarvoor meer te betalen.

Uit de studie blijkt ook dat grote logistieke bedrijven eerder naar binnen gericht zijn, terwijl kmo’s meer oog hebben voor de specifieke eisen van de klant. Er zijn dus aanwijzingen dat kleinere logistieke dienstverleners wendbaarder, opener en responsiever zijn.

Het innovatiepotentieel in de logistieke sector is enorm. Om dit potentieel te benutten, moeten LSP's zich echter veel meer bewust worden van de noodzaak van duurzame investeringen; en van een meer systematische aanpak om innovatie te bevorderen.

2: Innovatie verhoogt de efficiëntie en bespaart kosten

41 procent van de verladers gaat er immers van uit dat werken met een innovatieve partner hun efficiëntie zal verhogen en kosten zal besparen. De werkelijke waarde van innovatie voor het aanboren van nieuwe markten en het actief onderscheiden van de concurrentie wordt nog dus niet algemeen erkend.

Efficiëntiewinsten en kostenbesparingen zijn trouwens ook voor LSP's de belangrijkste drijfveren om nieuwe diensten te ontwikkelen.

3: Innovatieve kracht van logistieke dienstverleners kan veel beter

Gevraagd naar hun mening over de algemene innovatiekracht van logistieke dienstverleners zegt 42 procent van de deelnemers uit de industrie en handel dat zij hen weinig of helemaal niet innovatief vinden. Ongeveer een kwart vindt hen innovatief of zeer innovatief. Ongeveer een derde ziet zichzelf als gelijkwaardig aan hun dienstverleners.

Ook de LSP's zelf zien trouwens de logistieke sector niet als zeer innovatief. Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten van de enquête dat ze meer zelfvertrouwen zouden moeten hebben. Het zelfbeeld van de LSP's over hun innovatievermogen is vaak slechter dan het oordeel van hun verladers.

4: Logistieke dienstverleners zouden meer zelfvertrouwen kunnen hebben

Bij een analyse per sector valt op dat logistieke dienstverleners in de retail zichzelf als aanzienlijk innovatiever zien dan ze in de ogen van hun klanten zijn; de situatie is vergelijkbaar in de automobielsector. Het omgekeerde geldt voor de sectoren elektronica, machinebouw en chemie. De logistieke dienstverleners zouden daar dus meer zelfvertrouwen kunnen hebben.

LSP's lijken inderdaad sterk gericht op "op veilig spelen" en op het minimaliseren van de risico's die gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit is overigens vrij begrijpelijk, gezien de relatief beperkte middelen voor innovatie die ze beschikbaar stellen.

Toch vereist succesvolle innovatie de moed om ideeën uit te proberen, ook al is succes niet verzekerd. Vooral voor radicalere innovaties is het van essentieel belang een "faalcultuur" te creëren en van fouten te leren.

5: Potentieel door samenwerking en partnerschap

Ook aan de kant van de verladers is uiteindelijk een mentaliteitsverandering nodig. Bedrijven uit de industrie en handel melden dat innovatie nodig is in bijna elk marktsegment van de logistiek. Tegelijkertijd beschouwen de meeste verladers de ontwikkeling van innovaties als uitsluitend de taak van de LSP's.

Dit zou kunnen verklaren waarom slechts een tiende van de bedrijven betrokken is bij de innovatieprocessen van hun LSP's. Dat betekent dat relevante en praktische knowhow in die ontwikkelingen ontbreekt. De verladers missen dus de kans om gezamenlijk innovaties te ontwikkelen die ook hun eigen concurrentiepositie zouden verbeteren.

Deze waardetoevoegende innovaties ontstaan niet binnen de geïsoleerde omgeving van de LSP. In plaats daarvan zijn partnerschap, open communicatie en de bereidheid om innovatie-initiatieven passend te belonen, essentieel. Maar ze zijn nog lang geen realiteit.

Alle details en de volledige resultaten van de BVL-studie zijn hier beschikbaar voor (gratis) download

BVL